Artlingua - překlady, tlumočení, kongresové služby

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro překladatelské a tlumočnické služby

Čl. I Vznik smluvního vztahu

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) tvoří nedílnou součást obchodních smluv (objednávek) na zajištění překladatelských a tlumočnických služeb, mezi klientem a společností Artlingua, a.s., se sídlem Mánesova 28, Praha 120 00, IČ: 00298638, DIČ: CZ00298638, vedené u rejstříkového soudu v Praze pod spis. zn. B 459 (dále jen „zhotovitel“), není-li ve zvláštním ujednání stanoveno jinak.

1.2. Předmětem smluvního vztahu je závazek zhotovitele dodat ve smluvené době překladatelské, tlumočnické či související jazykové služby dle sjednaných podmínek (dále jen „zakázka“) a závazek klienta zakázku převzít a zaplatit za to zhotoviteli odměnu.

1.3. Smluvní vztah mezi klientem a zhotovitelem vzniká na základě písemné smlouvy. Smluvní vztah vzniká rovněž na základě objednávky klienta, která je zaslána emailem, nebo vyplněním a odesláním elektronického formuláře na webových stránkách zhotovitele a jejím potvrzením emailem ze strany zhotovitele.

1.4. Každá zásadní změna zakázky ze strany klienta, tedy zejména změna času zakázky nebo změna rozsahu služby, je považována za zrušení již objednané služby a objednávku služby nové. Proto se i na toto zrušení vždy vztahují podmínky zrušení objednávky, není-li dohodnuto jinak. Zhotovitel je oprávněn rozhodnout, která změna je zásadní změnou.

1.5. Klient se zavazuje převzetí zakázky potvrdit. Nepotvrdí-li převzetí zakázky do 24 hodin po uplynutí sjednaného termínu předání zakázky ani nevyžaduje její dodání, má se za to, že klient zakázku řádně a včas obdržel.

Čl. II Překlady

2.1. Klient je povinen v objednávce uvést: jazykovou kombinaci; požadovaný termín vyhotovení; účel použití cílového textu.

2.2. Pokud bude zakázka použita pro tisk, musí být objednána v dostatečném časovém předstihu a objednávka musí výslovně obsahovat i text, že se jedná o objednání překladu textu s předtiskovou jazykovou korekturou.

2.3. Pokud text, který je předmětem zakázky, obsahuje odborné a jinak zvláštní výrazy, zkratky apod., u kterých klient požaduje překlad v souladu s jím užívanou terminologií, je klient povinen předat zhotoviteli seznam příslušné používané terminologie v dané jazykové kombinaci nebo mu poskytnout jiné pomocné materiály či do objednávky uvést odpovědnou osobu, která bude překladateli k dispozici pro případné konzultace. Stylistická vylepšení nebo odsouhlasení specifické terminologie klientem se nepovažují za nedostatky překladatelské práce.

2.4. Použije-li klient překlad k jinému účelu, než k tomu, který je uveden v objednávce, nenese zhotovitel odpovědnost za případné přímé a/nebo nepřímé škody, které klientovi v důsledku tohoto kroku vzniknou.

2.5. Neuvede-li klient zamýšlené použití přeloženého textu, bude překlad realizován jako text pro informaci.

Čl. III Tlumočení

3.1. Klient je povinen v objednávce uvést: jazykovou kombinaci; místo, začátek a předpokládaný konec tlumočení; požadavek na pořizování záznamu projevu tlumočníka.

3.2. Klient se zavazuje zhotoviteli zaslat nejpozději tři dny před realizací tlumočení podkladové materiály ve všech jazycích, ve kterých bude tlumočník pracovat (např. program, protokol z předešlého jednání, seznam účastníků, referáty či písemné texty).

3.3. Pokud tlumočený projev, který je předmětem zakázky, obsahuje odborné a jinak zvláštní výrazy, zkratky apod., u kterých klient požaduje překlad v souladu s jím užívanou terminologií, je klient povinen předat zhotoviteli seznam příslušné používané terminologie v dané jazykové kombinaci nebo mu poskytnout jiné pomocné materiály či do objednávky uvést odpovědnou osobu, která bude tlumočníkovi k dispozici pro případné konzultace.

3.4. Klient není oprávněn požadovat od tlumočníka jinou činnost nad rámec objednávky (např. písemný překlad, zápis z jednání, průvodcovské nebo organizační služby). Záznam (mp3, video) tlumočnického výkonu je předmětem autorských práv zhotovitele, není-li s klientem uzavřena samostatná dohoda o užití díla.

3.5. Klient je povinen zabezpečit odpovídající podmínky podle typu tlumočení včetně technického zabezpečení, pokud jej neobjedná u zhotovitele.

3.6. Právo na odměnu za celou dobu tlumočení vzniká zhotoviteli i v případě, že klient plně nevyužije sjednanou dobu zakázky.

3.7. Klient je povinen zabezpečit dopravu tlumočníka ze sjednaného místa do místa realizace zakázky a zpět.

3.8. V případě vlastní dopravy tlumočníka je klient povinen zhotoviteli uhradit cestovní náklady tlumočníka v prokázané výši, resp. ve výši náhrad dle předpisů o cestovních náhradách.

3.9. V případě vícedenního tlumočení mimo město, ve kterém má tlumočník bydliště, je klient povinen zajistit a uhradit tlumočníkovi ubytování v jednolůžkovém pokoji s příslušenstvím.

3.10. Zhotoviteli vzniká právo na úhradu stravného pro tlumočníka dle počtu odpracovaných hodin v případě tlumočení v zahraničí.

3.11. Klient je povinen zajistit tlumočníkovi přestávku na stravování a odpočinek v délce minimálně půl hodiny, a to nejpozději po čtyřech a půl hodinách tlumočení.

3.12. Tlumočnickým dnem se rozumí 8 hodin včetně přestávek. Při překročení tlumočnického dne je za každou další započatou hodinu účtován poplatek za tlumočení přesčas vycházející ze stanovené denní sazby. Minimální počet účtovaných hodin u akcí v místě bydliště tlumočníka jsou 4 hodiny, mimo jeho bydliště 8 hodin. Trvá-li akce déle než 4 hodiny, je účtována sazba za jeden tlumočnický den.

3.13. Pokud se během tlumočnického nasazení střídají různé kategorie tlumočení, účtuje se cena podle nejnáročnější kategorie.

Čl. IV Cena zakázky a platební podmínky

4.1. Podkladem pro cenovou kalkulaci zakázky je platný ceník služeb zhotovitele a uvedený způsob výpočtu ceny.

4.2. Předběžná cena zakázky vychází pouze z odhadu počtu normostran nebo z odhadu délky tlumočení. Konečná cena se řídí skutečným počtem normostran v cílovém jazyce nebo skutečnou délkou tlumočení.

4.3. Jedna normostrana (NS) se vypočte dle vzorce „Počet znaků textu včetně mezer děleno 1.800“ a zaokrouhlení se provádí směrem nahoru.

4.4. Je-li v rámcové smlouvě sjednán individuální ceník, bude mít přednost před obecným ceníkem.

4.5. Veškeré poskytnuté slevy musí být mezi klientem a zhotovitelem dojednány písemně.

4.6. Splatnost faktur je 15 dní od dodání zakázky dle objednávky nebo v případě dílčích faktur od dokončení dílčích celků (např. jednotlivých dokumentů nebo tlumočnických dnů).

4.7. Při prodlení s placením uhradí klient zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Čl. V Reklamace

5.1. Reklamaci provedení zakázky je nutno uplatit písemně nebo emailem.

5.2. Pokud zhotovitel uzná reklamaci překladu ze strany klienta za důvodnou, zajistí na vlastní náklady a v přiměřené lhůtě korekturu daného překladu. V případě uznání reklamace zakázky má klient nárok na slevu z ceny zakázky.

5.3. Klient je povinen uplatnit nároky z vad zakázky u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí, nejpozději však do 30 dní ode dne převzetí vyhotovené zakázky nebo ode dne realizace tlumočení.

Čl. VI Odstoupení od smlouvy

6.1. Každá ze smluvních stran má právo písemně odstoupit od smlouvy tehdy, pokud se po uzavření smluvního vztahu na její straně vyskytly neodstranitelné překážky bránící splnění závazku.

6.2. Klient může odstoupit od smlouvy (zrušit akci nebo její část) bez povinnosti nahradit náklady vzniklé přípravou objednané akce nejpozději 14 dní před plánovaným začátkem. Odstoupí-li akci nejpozději 3 dny před plánovaným zahájením (den akce se nepočítá), uhradí odstupné ve výši 25 % předpokládané ceny. Odstoupí-li 24 hodin před odjezdem tlumočníků a techniků na akci, uhradí odstupné ve výši 50 % předpokládané ceny. Při pozdějším odstoupení uhradí klient odstupné ve výši 100 % předpokládané ceny.

6.3. V případě překladů se začátkem akce dle článku 6.2. rozumí doručení textů k překladu.

Čl. VII Důvěrnost smlouvy

7.1. Smluvní strany považují za předmět obchodního tajemství veškeré údaje o druhé straně, které vyplývají z uzavřené smlouvy nebo které se v souvislosti s touto smlouvou dozvědí, zejména obsahy překladů a tlumočených textů a ceny za tyto zakázky. Tyto informace nesdělí třetí osobě bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a účinným způsobem zajistí, aby nedošlo k jejich zneužití.

7.2. Zhotovitel se zavazuje uchovat v tajnosti obsah všech jednání a dokumentů spojených s předmětem plnění a dále se zavazuje, že se všemi materiály, které mu klient předloží, bude nakládat jako s přísně důvěrnými.

Čl. VIII Další práva a povinnosti

8.1. Klient se zavazuje, že bez výslovného souhlasu zhotovitele nebude kontaktovat překladatele či tlumočníka. Pokud se souhlasem zhotovitele dojde ke kontaktu mezi klientem a překladatelem či tlumočníkem, klient se zavazuje neprojednávat záležitosti týkající se obchodních podmínek vyhotovené zakázky.

8.2. Klient se dále zavazuje informovat zhotovitele o každém novém ujednání s překladatelem či tlumočníkem.

8.3. Klient odpovídá za to, že zhotovitel plněním zakázky pro klienta neporuší autorská práva třetích osob.

8.4. Uvedením kontaktních údajů vyjadřuje klient souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. pro marketingové a obchodní účely společnosti Artlingua, a.s. Zároveň uděluje této společnosti souhlas se zasíláním obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb. Odvolání tohoto souhlasu je možné kdykoliv učinit zasláním emailové zprávy na info@artlingua.cz.

Čl. IX Závěrečná ustanovení

9.1. Právní vztahy mezi smluvními stranami se řídí příslušnými ustanoveními zákonů České republiky, zejména zákonem č. 513/1991 Sb. Pro rozhodování sporů jsou příslušné soudy v České republice.

9.2. V případě rozporu jazykových verzí těchto podmínek je rozhodující česká verze.

9.3. Tyto obchodní podmínky jsou účinné ode dne 1. 1. 2013 a vztahují se na všechny zakázky, které byly objednány po tomto datu.