Artlingua - překlady, tlumočení, kongresové služby

Překlady

Často kladené dotazy a překladatelské pojmy

Vysvětlení základních pojmů a podmínek spolupráce

Objednávka překladu

Překlad můžete objednat prostřednictvím formuláře na našem webu, telefonicky, e-mailem nebo osobně u nás v kanceláři. Kalkulaci na překlad vám připravíme předem.

Kalkulace ceny za překlad

Základní jednotkou pro stanovení ceny překladu je jedna normostrana zpravidla zdrojového textu. Normostrana je standardizovaná strana textu o délce 1800 znaků (znaků a mezer) nebo 1500 znaků bez mezer, což odpovídá třiceti řádkům o šedesáti znacích nebo přibližně 250 slovům běžného textu.

Termín vyhotovení překladu

Standardní denní normou při realizaci překladů je 6 normostran. Doba zhotovení překladu také závisí na náročnosti textu a jazykové kombinaci. V případě větších projektů lze rozdělením textu mezi několik překladatelů výrazně urychlit překladatelskou práci, a vyjít tak vstříc požadavkům našich zákazníků.

Důvěrnost informací

Společnost Artlingua se zavazuje k zachování mlčenlivosti o skutečnostech a informacích, s nimiž je v rámci své činnosti seznámena. Za tímto účelem má naše společnost uzavřenou Smlouvu o rámcové spolupráci s každým překladatelem a tlumočníkem.

Soudní překlad

Soudně ověřený překlad, resp. překlad s razítkem soudního tlumočníka, je text přeložený překladatelem jmenovaným příslušným krajským soudem. Vyhotovený překlad se neoddělitelně spojí („sešije“) s originálem či s notářsky ověřenou kopií originálu. Soudní tlumočník (překladatel) následně opatří překlad kulatým razítkem a doložkou. Tlumočník tak stvrzuje, že překlad po jazykové stránce odpovídá originálu. Dokument k překladu nám můžete zanést osobně nebo poslat poštou či kurýrem. Stejným způsobem vám překlad doručíme zpět. Tento typ překladů se používá pro účely státních orgánů či v případě jiných důležitých listin.

Rozdíl soudního a notářského ověření

Soudní tlumočník (překladatel) ověřuje bezchybnost a pravost překladu, notář ověřuje pravost podpisu.

Notářská kopie

Notářská kopie je opisem dokumentu, kdy notář tzv. vidimací stvrzuje, že opis dokumentu doslovně souhlasí s originálem. Notářská kopie se často pořizuje u soudních překladů, kdy si chce klient ponechat úřední dokument (originál) pro pozdější použití. Soudní překlad se pak neoddělitelně spojí s notářem ověřenou kopií, která má stejnou úřední váhu jako originál.

Apostila

Apostila je doložka připojená za oficiální listiny a dokumenty, prokazující ověření podpisu a otisku razítka na listině, za účelem jejího použití v zahraničí.

Revize přeloženého textu (jazyková korektura)

Revize překladu je kontrola a případná oprava vyhotoveného překladu (porovnání zdrojového a cílového textu). Při revizi se kontroluje gramatická správnost, pravopis, jazykový styl a registr včetně srozumitelnosti textu a věcné správnost překladu. Účelem revize, a to nejen u velkých překladatelských projektů, je také jednotnost terminologie. Revizi provádí jiná osoba než překladatel.

Lektorské posouzení

Lektorské posouzení je vypracování odborného posudku překladu (cílového textu), které spočívá v hodnocení překladu z hlediska registru, pravidel a zvyklostí v konkrétním oboru. Lektorské posouzení není součástí překladatelské služby, představuje službu doplňkovou.

Předtisková korektura (proofreading)

Jedná se o korekturu před publikováním. Předtisková korektura není součástí překladatelské služby a představuje službu doplňkovou. Tento druh konečné kontroly textu se doporučuje u textů určených k publikování.

Cílový text

Výsledek překladatelské práce v cílovém jazyce

Zdrojový text

Text určený k překladu

CAT nástroje

CAT (computer aided translation) je zkratka pro počítačem podporovaný překlad. Využívá se při něm speciální software, s jehož pomocí lze vytvářet databázi termínů užitých v předchozích překladech. Cílem používání těchto nástrojů je zajištění jednotné terminologie v celém dokumentu či projektu a přesnost prováděného překladu. Díky použití CAT softwaru lze kvalitně a rychle realizovat rozsáhlé zakázky, jejichž překlad by byl bez využití CAT softwaru časově podstatně náročnější.

Stornopodmínky

Při stornování překladatelských služeb zaplatí objednavatel částku odpovídající doposud již přeložené části textu.

Reklamace

Případnou reklamaci překladu nám můžete zaslat do půl roku od odevzdání zakázky a my překlad zadáme k nezávislému lektorskému posouzení.